Có 1 kết quả:

đàn hồi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Co dãn. Dãn ra và co lại ( như cao su ).