Có 1 kết quả:

đàn áp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đè ép, ép buộc.

Một số bài thơ có sử dụng