Có 1 kết quả:

đạn cung

1/1

đạn cung

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. máy bắn đá
2. súng cao su

Một số bài thơ có sử dụng