Có 1 kết quả:

đàn tính

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái tính chất của vật thể co dãn được.