Có 1 kết quả:

cương nỗ chi mạt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ sự kiệt quệ, kiệt sức.