Có 1 kết quả:

cương lương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dữ dằn hung bạo. Còn nói là Cương ngô 梧.