Có 1 kết quả:

loan khúc

1/1

loan khúc

phồn thể

Từ điển phổ thông

khúc cong, chỗ cong, chỗ lượn