Có 1 kết quả:

loan yêu

1/1

loan yêu

phồn thể

Từ điển phổ thông

cúi lưng, cúi xuống