Có 1 kết quả:

quy hoàn

1/1

quy hoàn

giản thể

Từ điển phổ thông

trở về, trở lại, quay lại