Có 1 kết quả:

quy thuận

1/1

quy thuận

giản thể

Từ điển phổ thông

quy thuận, tuân theo, nghe theo, làm theo