Có 1 kết quả:

đương nhiên

1/1

đương nhiên

giản thể

Từ điển phổ thông

1. đương nhiên, tất nhiên, dĩ nhiên
2. tự nhiên, thiên nhiên