Có 1 kết quả:

đương diện

1/1

đương diện

giản thể

Từ điển phổ thông

ở trước mặt, đối diện