Có 1 kết quả:

tuệ tinh

1/1

tuệ tinh

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

sao chổi

Một số bài thơ có sử dụng