Có 1 kết quả:

vị biên

1/1

vị biên

phồn thể

Từ điển phổ thông

tập hợp, thu lượm, biên soạn