Có 1 kết quả:

vị tập

1/1

vị tập

phồn thể

Từ điển phổ thông

biên soạn, biên tập, tập hợp