Có 1 kết quả:

di luân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phép tắc để ăn ở với mọi người. Hoà thuận. Cũng nói là Di di — Vui vẻ.

Một số bài thơ có sử dụng