Có 1 kết quả:

di sắc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vẻ mặt vui hoà.