Có 1 kết quả:

hình thế

1/1

hình thế

giản thể

Từ điển phổ thông

hoàn cảnh, tình huống