Có 1 kết quả:

hình dong tận trí

1/1

Từ điển trích dẫn

1. ☆Tương tự: “lâm li tận trí” 淋漓盡致.