Có 1 kết quả:

hình thành

1/1

hình thành

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hình thành, lập nên, tạo thành

Một số bài thơ có sử dụng