Có 1 kết quả:

hình tích

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dáng dấp, dấu vết.

Một số bài thơ có sử dụng