Có 1 kết quả:

hình thể

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dáng dấp bên ngoài.

Một số bài thơ có sử dụng