Có 1 kết quả:

đồng đình

1/1

Từ điển trích dẫn

1. § Cũng viết là 彤庭.
2. Cung đình nhà Hán § Vì sơn đỏ nên gọi tên như thế. ◇Ban Cố 班固: “Ư thị huyền trì khấu thế, ngọc giai đồng đình” 於是玄墀扣砌, 玉階彤庭 (Tây đô phú 西都賦).
3. Phiếm chỉ cung vua. ◇Đỗ Phủ 杜甫: “Đồng đình sở phân bạch, Bổn tự hàn nữ xuất” 彤廷所分帛, 本自寒女出 (Tự kinh phó Phụng Tiên huyện vịnh hoài 自京赴奉先縣詠懷) Lụa đem phân phát trước sân rồng, Là do những gái nghèo dệt ra.