Có 1 kết quả:

bưu hoán

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Sáng chói, rực rỡ. ☆Tương tự: “bưu bỉnh” 彪炳.