Có 1 kết quả:

bân uý

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đẹp đẽ rực rỡ. ◇Lục Cơ 陸機: “Tụng ưu du dĩ bân úy, luận tinh vi nhi lãng sướng” 頌優遊以彬蔚, 論精微而朗暢 (Văn phú 文賦).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đẹp đẽ rực rỡ.