Có 1 kết quả:

ảnh tượng

1/1

ảnh tượng

phồn thể

Từ điển phổ thông

hình ảnh, ảnh

Một số bài thơ có sử dụng