Có 1 kết quả:

ảnh hưởng

1/1

ảnh hưởng

giản thể

Từ điển phổ thông

ảnh hưởng, tác dụng, chi phối