Có 1 kết quả:

ảnh đường

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhà thờ tổ tiên, có trưng bày hình ảnh tổ tiên — Nhà thờ Phật có treo hình đức Phật.

Một số bài thơ có sử dụng