Có 1 kết quả:

bột ước

1/1

bột ước

giản thể

Từ điển phổ thông

sao băng