Có 1 kết quả:

dịch phu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người làm việc nặng nhọc, dưới quyền sai khiến của người khác.

Một số bài thơ có sử dụng