Có 1 kết quả:

triệt để

1/1

triệt để

giản thể

Từ điển phổ thông

triệt để, hoàn toàn, trọn vẹn