Có 1 kết quả:

bỉ thương

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Trời xanh kia. ◇Thái Diễm 蔡琰: “Bỉ thương giả hà cô, Nãi tao thử ách họa” 彼蒼者何辜, 乃遭此厄禍 (Bi phẫn 悲憤).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trời xanh kia. Chinh phụ ngâm khúc của Đặn Trần Côn có câu: » Du du bỉ thương hề thuỳ tạo nhân «. Bà đoàn Thị Điểm dịch: » Xanh kia thăm thẳm từng trên, vì ai gây dựng cho nên nỗi này «.

Một số bài thơ có sử dụng