Có 1 kết quả:

vãng cổ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cũ rồi, đã qua rồi. Chỉ đời xưa.

Một số bài thơ có sử dụng