Có 1 kết quả:

vãng thường

1/1

vãng thường

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thường xuyên, hay