Có 1 kết quả:

vãng vãng

1/1

vãng vãng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thường xuyên, thường thường

Từ điển trích dẫn

1. Thường thường. ◇Vương An Thạch 王安石: “Cổ nhân chi quan thiên địa, sơn xuyên, thảo mộc, trùng ngư, điểu thú, vãng vãng hữu đắc, dĩ kì cầu tư chi thâm nhi vô bất tại dã” 古人之觀於天地, 山川, 草木, 蟲魚, 鳥獸, 往往有得, 以其求思之深而無不在也 (Du Bao Thiền Sơn kí 遊褒禪山記) Cổ nhân xem trời đất, núi sông, cây cỏ, cá sâu, chim muông, thường thường có chỗ sở đắc là vì chịu tìm tòi suy nghĩ kĩ mà lại không có chỗ nào là không tới.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thường thường. Luôn luôn.

Một số bài thơ có sử dụng