Có 1 kết quả:

vãng thủ

1/1

vãng thủ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

dừng tay