Có 1 kết quả:

vãng lai

1/1

vãng lai

giản thể

Từ điển phổ thông

vãng lai, qua lại, tới lui