Có 1 kết quả:

chinh chiến

1/1

chinh chiến

giản thể

Từ điển phổ thông

chinh chiến, đi chiến đấu, đi viễn chinh