Có 1 kết quả:

chinh thuế

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đánh thuế.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đánh thuế.