Có 1 kết quả:

đãi niên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói về người con gái chưa hứa hôn.