Có 1 kết quả:

khấn bất

1/1

khấn bất

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

rất không, rất chẳng