Có 1 kết quả:

khấn đa

1/1

khấn đa

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

rất nhiều, rất lắm