Có 1 kết quả:

khấn đại

1/1

khấn đại

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

to lớn