Có 1 kết quả:

luật lệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung phép tắc cách thức phải theo. Truyện Trê Cóc có câu: » Trê kia quả có tính gan, Cứ trong luật lệ y trong mà làm «.