Có 1 kết quả:

luật thi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bài thơ phải theo cách thức có sẵ, tức thơ làm Đường luật.

Một số bài thơ có sử dụng