Có 1 kết quả:

hậu hoạn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mối lo về sau, mối hoạ sau này.

Một số bài thơ có sử dụng