Có 1 kết quả:

hậu thuẫn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tấm mộc che ở phía sau. Chỉ sự ủng hộ.