Có 1 kết quả:

hậu giả

1/1

hậu giả

phồn thể

Từ điển phổ thông

người sau, kẻ sau

Một số bài thơ có sử dụng