Có 1 kết quả:

hậu vận

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sự chuyển vần về sau, chỉ cuộc sống tương lai.