Có 1 kết quả:

hậu biên

1/1

hậu biên

phồn thể

Từ điển phổ thông

đằng sau, phía sau

Một số bài thơ có sử dụng